Stadgar - SK6AG

Go to content

Main menu:

Stadgar

Om oss

Göteborgs Sändareamatörer, Föreningsstadgar 1 Reviderade 2017-03-14

STADGAR FÖR FÖRENINGEN
GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER§ 1
   Ändamål
Föreningen, som är ideell och opolitisk har som ändamål att sammanföra personer, intresserade av amatörradio och
tillvarata gemensamma intressen och aktiviteter, huvudsakligen i Göteborgsområdet.


§ 2
     Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av varje radiotekniskt intresserad person, villig att i god samförstånds- och kamratanda verka
för föreningens bästa. Medlem, som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen,
kan av styrelsen uteslutas ur GSA. Medlem som nekats medlemskap eller uteslutits skall ha rätt att föra talan mot
detta beslut på nästkommande årsmöte eller extra årsmöte. Där då årsmötet har att ta ställning till medlemskap eller
uteslutning. Kallelse till berörd person skall ske enligt §6


§ 3
     Medlemsavgift
Medlem erlägger årsavgift, vars storlek bestäms av årsmötet och skall erläggas före februari månads utgång.
Ny medlem, som erlägger årsavgift i oktober månad eller senare anses ha betalt även för nästkommande år.
Årsmötet kan utse medlem, som främjat föreningens syften på ett förtjänstfullt sätt till hedersmedlem.
Denne är då befriad från årsavgift.


§ 4
     Sektioner
Intresserade av något speciellt avsnitt inom föreningens verksamhetsområde kan sammansluta sig i sektioner.
Dessa skall dock sanktioneras av styrelsen.


§ 5
     Föreningsmöten
Månadsmöte skall hållas varje månad utom på sommaren. Kallelse till föreningens möten sker på sätt som bestäms av
styrelsen.


§ 6
    Årsmötet
Årsmötet skall avhållas före februari månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmötet skall av styrelsen tillsändas
medlemmarna under senast kända adresser, senast sju dagar före mötesdagen. Till kallelsen skall bifogas
föredragningslista för årsmötet och avskrift av inkomna motioner. Vid årsmötet skall beslutsprotokoll föras.
Vid årsmöte skall följande punkter ingå:
1. Mötet öppnas.
2. Frågan om mötet är stadgenligt utlyst.

3. Fastställande av röstlängd.
4. Frågan om dagordningens godkännande.

5. Val av ordförande för mötet.
6. Val av sekreterare för mötet.
7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med

   oprdförande justerar mötesprotokollet.
8. Framläggande av styrelse- och kassaberättelse för det gångna kalenderåret.
9. Framläggande av revisionsberättelsen för det gångna kalenderåret.
10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna kalenderåret.

11. Val av ordförande.

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av revisorer.

14. Val av valberedning.
15. Behandling av eventuella styrelseförslag.
16. Behandling av inkomna motioner.
17. Mötets avslutande.
För sammanställning av ovan nämnda styrelse- kassa- och revisionsberättelse svarar de för det aktuella kalenderåret
valda representanterna. Vid årsmötet får endast ärenden som varit angivna i kallelsen avgöras.
Göteborgs Sändareamatörer, Föreningsstadgar 2 Reviderade 2017-03-14


§ 7
    Budget och årsavgift, val av styrelse
Vid månadsmötet ifebruari skall, för nästkommande kalenderår, budget och årsavgift fastställas samt val
av styrelse, suppleanter och revisorer verkställas.
Skriftlig kallelse tillsändas medlemmarna på sätt som stadgas för årsmöteskallelse. Till kallelsen skall bifogas

§ 8
     Val
Val och beslut sker genom öppen omröstning. Varje fullbetalande medlem har rösträtt. Rösträtt kan även utövas
genom fullmakt. Närvarande medlem får dock inneha högst en fullmakt, som skall vara bevittnad av två personer.
Motion som medlem önskar få behandlad på årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda skriftligt före januari månads
utgång. Styrelsen skall bifoga inlämnade motioner och yttranden över dessa i kallelsen till årsmötet.


§ 9
     Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra ordinarie ledamöter, samt minst en suppleant. Ordförande väljs för en
period av ett år, ordinarie ledamöter för två år, samt suppleant för ett år. Ordinarie ledamöter väljs så att de är valda
med ett års förskjutning gentemot varandra. Suppleanterna deltar i styrelsemötena.


§ 10
    Revision
Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår.
Bokslutet skall vara verkställt senast 31 januari. Resultat och balansräkning, inventarieförteckning samt styrelsens
verksamhetsberättelse skall då för granskning överlämnas till utsedda revisorer.
Revisorerna skall granska föreningens räkenskap och ta del av styrelsens protokoll, kontrollera vården av föreningens
egendom samt i övrigt kontrollera att av styrelsen fattade beslut är i enlighet med föreningens stadgar.
Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet avge revisionsberättelsen, vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller
avstyrks. Revisionsberättelsen skall vara tillgänglig för medlem, som önskar ta del av innehållet. Till eventuell anmärkning
i revisionsberättelsen skall styrelsens yttrande bifogas. Revisorerna äger rätt att under löpande verksamhetsår ta
del av styrelsens protokoll och övrig verksamhet. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten.


§ 11
    Teckningsrätt
Föreningen tecknas av dess ordförande och kassör var för sig.

§ 12
     Ändring av stadgar
Beslut om ändring i föreningens stadgar skall för att vara giltigt fattas på två föreningsmöten, med minst två månaders
mellanrum och med minst två tredjedels majoritet. Av ovan nämnda möten skall ett vara ordinarie årsmöte.
Ändringsförslaget skall bifogas i kallelsen till vardera mötet.


§ 13
     Medlemstidning
Styrelsen utser ansvarig utgivare av medlemstidningen.

§ 14
    Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen skall för att vara giltigt fattas på två, med minst två månaders mellanrum,
föreningsmöten med minst två tredjedelars majoritet. Av ovan sagda möten skall ett vara ordinarie årsmöte.
Föreningens tillgångar skall vid upplösningen tillfalla ändamål, som överensstämmer med föreningens syften och som
beslutats vid sista årsmötet.
Stadgar


Back to content | Back to main menu